ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A weboldalon található kapcsolati űrlap használatáról

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR) III. fejezet 2. szakasz 13. cikk előírásainak, valamint a Magyarországon hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó 16. §-ának ezúton az alábbiakról tájékoztatom.

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő

1.1. Az adatkezelő: Aranka Malom Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 65.
Fióktelep: 2060 Bicske, Szent István u. 118., 8087 Alcsútdoboz, külterület hrsz 0121/38.
Cégjegyzékszám: 07-09-028404
Adószám: 26169914-2-07
képviseli: Sinka-Pálinkásné Györgyi Tímea ügyvezető
e-mail cím: gyorgyi.timea@arankamalom.hu
web oldal: http://www.arankamalom.hu/

1.2. A társaság adatvédelmi tisztviselője:

Dr. Farkas Kristóf vállalati jogász
postacím: Talentis Agro Zrt., 8086 Felcsút, Fő utca 65.
e-mail: adatvedelem@talentisagro.hu

2. Az adatkezelés célja: a társasággal való közvetlen kapcsolatfelvétel, egyszerű módon történő kommunikáció lebonyolítása.

3. Az adatkezelés jogalapja:

A kapcsolati űrlapot használó személy (továbbiakban: érintett) önkéntes hozzájárulása (a GDPR II. fejezet 6.cikk (1) bek. a) pont alapján). Érintettnek minősülnek azok a természetes személyek, akik használják a társaság weboldalán a kapcsolati űrlapot (kapcsolati fórumot).

4. Az adatkezelés időtartama: A megkeresés jellegétől függően.

panasz esetén a személyes adatait a vonatkozó jogszabály rendelkezésének megfelelő ideig, továbbá olyan megkeresés esetén, amely jogszabályi rendelkezés alapján társaságunk számára kötelező megőrzési időt ír elő, úgy a jogszabályban meghatározott megőrzési ideig kezeljük, egyéb esetben a válasz megküldését követően – amennyiben további egyeztetésre a megkeresés kapcsán nincs szükség – a megadott személyes adatait 30 munkanapon belül töröljük.

5. A kapcsolati űrlap használata során kezelt személyes adatok:

név
e-mail cím

6. Adatfeldolgozó:

Az adatkezelés során társaságunk – a weboldal üzemeltetése, karbantartása okán – az alábbi adatfedolgozót veszi igénybe:

Talentis Event and Marketing Kft.
székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.
Cégjegyzékszám: 07 09 030792
Adószám: 26571171-2-07
e-mail cím: info@t-eam.hu

7. Társaságunk a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy nemzetközi szervezet, illetve egyéb címzettek részére. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.

8. Tájékoztatom, hogy a kapcsolati űrlap használatakor üzenetét és az üzenet elküldésekor megadott személyes adatait társaságunk munkavállalója (az e-mail fiók erre kijelölt kezelője) látja, és kizárólag azon illetékes munkatársakhoz kerülnek továbbításra, akiknek a kérdés megválaszolása a munkakörüknél fogva feladata.

9. Az érintettek jogai, jogorvoslatok

Az érintett az adatainak kezeléséről az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését akkor, ha a kapcsolatfelvétel során személyes adatait nem pontosan adta meg, és azok a valóságnak nem felelnek meg. Önkéntes hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonhatja, azonban a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Kérheti a személyes adatainak törlését, ill. ha esetleges igényérvényesítéssel kíván fellépni társaságunkkal szemben, és a törlés sértené a jogos érdekét, úgy törlés helyett kérheti személyes adatainak zárolását. Megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog.

Az Érintett az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit. Az adatkezelések jogorvoslati lehetőség illeti meg. Jogsértés észlelése esetén a társaság vezérigazgatójához, vagy a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat ügyének kivizsgálása végett. A vezérigazgató – az adatvédelmi tisztviselő bevonásával – az ügyet a beérkezéstől számított huszonöt napon belül kivizsgálja és az eredményről írásban tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogérvényesítésért fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838; Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; Honlap: naih.hu ). Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben jogsértés észlelése esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet. A per elbírálása az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás az érintett választása szerint megindítható a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken is (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek).
Kelt: Herceghalom, 2021. április 1.

Dr. Farkas Kristóf
Vállalati jogász, Adatvédelmi tisztviselő

ELÉRHETŐSÉGEK


Aranka Malom Kft.
Székhely: 8086 Felcsút, Fő u. 65.
Telephely: 2060 Bicske, Szent István u. 118.
Cégjegyzékszám: 07-09-028404
Adószám: 26169914-2-07
telefon: 0620/292-8004
e-mail: gyorgyi.timea@arankamalom.hu
web: http://www.arankamalom.hu/
Képviseli: S. Pálinkásné Györgyi Tímea ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő
Dr. Farkas Kristóf vállalati jogász
postacím: 8086 Felcsút, Fő u. 65.
e-mail: adatvedelem@talentisagro.huMi a cookie?

(1.) Társaságunk web oldala az alkalmazás során ún. cookie-kat, azaz sütiket használ. Cookie (magyarul HTTP-süti, vagy süti) egy olyan információkat hordozó csomag, amelyet a webszerver hoz létre, küld el a böngészőnek, és amelyet a böngésző minden, a szerver felé irányuló kérdésnél visszaküld. A cookie a böngésző segítségével egy elkülönített könyvtárban kerül tárolásra, általában szöveges formátumban. A cookie –kat ma már gyakorlatilag minden böngésző ismeri és kezeli.

(2.) A cookie tetszőleges adatokat tárolhat, név – érték párok formájában.

Mire szolgálnak a cookie-k?

(3.) A cookie –k alapesetben arra szolgálnak, hogy a felhasználó általi tevékenységek (pl.: belép, kattint, elfogad vagy elutasít valamilyen feltételt a felhasználó, stb.) eredményét a webszerveren futó weboldal tárolni tudja, hogy azt később is felhasználhassa. Ez arra szolgál, hogy az adott webes felület (jelen esetben társaságunk honlapja) „emlékezzen” arra, hogy az adott felhasználó már járt ezen az oldalon. Ezen technológia alkalmazása az összes modern webes szolgáltatás alapja.

(4.) Társaságunk weboldalán azonban a cookie-k kizárólag a felhasználói élményt segítik elő, amelyek a munkamenet során kerülnek alkalmazásra, azonban konkrét adatrögzítés a weboldal látogatásakor nem történik, a weboldalon való látogatáskor felhasznált sütik a honlap elhagyásakor törlődnek is rendszerünkből.

(5.) A weboldal megnyitásakor választanai lehet a cookie-k elfogadása vagy azok elutasítása között. Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie –k használatát, úgy a weboldalunk elérhető marad, de bizonyos szolgáltatások korlátozottak lesznek, tekintve, hogy valamennyi szolgáltatás eléréséhez a cookie használatának elfogadása szükséges.

Mi a cookie használatának célja és használatának jogalapja?

(6.) A sütik használatának célja a honlap megfelelő működésének biztosítása, jogalapja a 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdésében rögzített rendelkezés.

KAPCSOLAT

Tulajdonos:

Búzakalász 66 Felcsút Kft.
8086 Felcsút, Fő utca 65.

Aranka Malom Kft.
2060 Bicske, Szent István út
+36-20-292-8004
iroda@arankamalom.hu, gyorgyi.timea@arankamalom.hu


2018 © Búzakalász 66 Felcsút Mezőgazdasági Kft. Minden jog fenntartva / Adatvédelem
www.arankamalom.hu